Sąlygos ir nuostatos

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.jukku.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta Pirkėjui patvirtinus parduotuvės taisykles (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su www.jukku.lt taisyklėmis).
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.jukku.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.4. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos.
3.6. Taisyklių 3.5. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta Pirkėjo arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Resbulikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.jukku.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą (preš tai informavęs Pirkėją), jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 darbo dienas.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ir Pirkėjui atsisakius laukti papildomą nurodytą laiką, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais
5.2. Pirkėjas už prekes atsiskaito elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš mūsų puslapyje nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5.3. Atsiskaitydamas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prieš atsiimdamas prekes. Prekių pristatymo termino skaičiavimas ir siuntos formavimas pradedamas tik gavus apmokėjimą už prekes.

PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.).
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (pašto, kurjerių tarnyba).
6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes vežėjų nurodytu pristatymo laiku. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji pristatoma pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
6.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente.
6.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.5. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. Patirtos išlaidos gali būti padengiamos išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.
6.10. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama Parduotuvės tinklapyje (žr. Informacija – pristatymo sąlygos).

PRĘKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Pirkėjui apsigalvojus, prekės gali būti grąžintos Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekių, taip pat prekių, kurios Pirkėjui atsiųstos pagal individualų užsakymą.
7.2. Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą Pirkėjas turi informuoti Pardavėją raštu, pateikdamas prašymą dėl prekių grąžinimo, nurodydamas priežastis, pridėdamas apmokėjimo patvirtinimą, ir pateikdamas kartu su grąžinamomis prekėmis.
7.3. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.
7.4. Prekės grąžinimo metu, grąžinama suma tik už netinkamą prekę, neįskaitant pristatymo išlaidų.
7.5. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jos išsiųstos.
7.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.6.1 Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
7.6.2. Prekės turi būti nesugadintos ir nenaudotos.
7.6.3. Prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); šis punktas netaikomas, kai grąžinama nekokybiška prekė.
7.6.4. Grąžinamos prekės turi būti tokio paties komplektavimo, kokio jas gavo Pirkėjas.
7.7. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis MB JUKKU HOME konktaktais ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo vykdyti grąžinimą.
7.8 Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
7.9 Kai grąžinama gauta ne ta prekė, arba nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi tinkamų arba kokybiškų prekių arba Pirkėjas nepageidauja šių prekių, suma už prekes yra grąžinama.
7.10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

ATSAKOMYBĖ
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
8.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Jeigu turite klausimų rašykite info@jukku.lt