Privatumo politika

SĄVOKOS
1.1 Duomenų valdytojas yra MB JUKKU HOME, įmonės kodas 305907645, adresas korespondencijai – J. Lebedžio g. 1, LT-08353, Vilnius, Lietuva, elektroninio pašto adresas – info@jukku.lt.
1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.jukku.lt.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB JUKKU HOME elektroninės parduotuvės www.jukku.lt (toliau – Duomenų valdytojas ) ir www.jukku.lt kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. www.jukku.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:
3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką info@jukku.lt. Tokiu atveju pardavėjas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 30 dienų) ir Pirkėjo duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Pirkėją.
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.jukku.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
4.1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.
4.2. Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims šiais atvejais:
4.2.1. Kai tai reikalinga, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su Pirkėju ir tinkamai suteiktų paslaugas.
4.2.2. Jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Pirkėjo atskiras sutikimas.
4.2.3. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.2.4. Kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

SLAPUKAI (angl. cookies)
5.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją Duomenų valdytojas naudoja atpažindami Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas sutinka su tuo, kad Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į bet kuriais Duomenų valdytojo svetainėje skelbiamais kontaktais.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Jeigu turite klausimų rašykite mums info@jukku.lt